เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 421
account_box กองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายประวิทย์ เหมือนนามแก้ว
พนักงานเก็บเงิน
นายประวิทย์ เหมือนนามแก้ว
พนักงานเก็บเงิน
นายวิรัช โพธิ์ไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิรัช โพธิ์ไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวขวัญสุดา แย้มเมืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวขวัญสุดา แย้มเมืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมนตรี จิตประหยัด
พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี จิตประหยัด
พนักงานจ้างเหมา
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ