เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 450
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกร ปฏิบัติการ
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาลินีย์ สังข์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
นางสาวสุชาลินีย์ สังข์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
นางสาวนุชรี ศรีเมือง
พนักงานจ้าง
นางสาวนุชรี ศรีเมือง
พนักงานจ้าง
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี
พนักงานจ้าง
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี
พนักงานจ้าง
นายธิติ ธรรมจันทร์
พนักงานจ้าง
นายธิติ ธรรมจันทร์
พนักงานจ้าง
นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง
พนักงานจ้าง
นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ