เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-6108895
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 094-2955541
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
โทร : 089-8207860
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 061-5736225
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 084-7257934
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 090-6658885
นางสาวสุชาลินีย์ สังข์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
โทร : 092-9350989
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 089-2375518
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 092-9350996
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1166521
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
โทร : 092-2499065
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1217601
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
โทร : 089-0242082
นางสาวนุชรี ศรีเมือง
พนักงานจ้าง
โทร : 062-4753982
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี
พนักงานจ้าง
โทร : 084-3580697
นายธิติ ธรรมจันทร์
พนักงานจ้าง