เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 432
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ว่าที่ พ.ต. สายัณห์ จันทร์อุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ว่าที่ พ.ต. สายัณห์ จันทร์อุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ