เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 478
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ว่าที่ พ.ต. สายัณห์ จันทร์อุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ว่าที่ พ.ต. สายัณห์ จันทร์อุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- ว่าง -
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
- ว่าง -
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
จ่าเอกวัจน์พล สีดาสลุง
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกวัจน์พล สีดาสลุง
รองปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกร ปฏิบัติการ
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาลินีย์ สังข์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
นางสาวสุชาลินีย์ สังข์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
นางสาวนุชรี ศรีเมือง
พนักงานจ้าง
นางสาวนุชรี ศรีเมือง
พนักงานจ้าง
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี
พนักงานจ้าง
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี
พนักงานจ้าง
นายธิติ ธรรมจันทร์
พนักงานจ้าง
นายธิติ ธรรมจันทร์
พนักงานจ้าง
นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง
พนักงานจ้าง
นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง
พนักงานจ้าง
account_box กองคลัง
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสุนันทา สวัสดิพละ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ลูกจำประจำ
นางสุนันทา สวัสดิพละ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ลูกจำประจำ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
นางสาวจิราพร แผลงศร
พนักงานจ้าง
นางสาวจิราพร แผลงศร
พนักงานจ้าง
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายธีรฉัตร อ่อนน้อม
พนักงานจ้าง
นายธีรฉัตร อ่อนน้อม
พนักงานจ้าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
นางสาวศิริกาญจน์ เกล็ดจีน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวศิริกาญจน์ เกล็ดจีน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายประวิทย์ นามเหมือนแก้ว
คนงานประจำรถขยะ ลูกจ้างประจำ
นายประวิทย์ นามเหมือนแก้ว
คนงานประจำรถขยะ ลูกจ้างประจำ
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
นางหทัย พุ่มวันเพ็ญ
คนงานประจำรถขยะ
นางหทัย พุ่มวันเพ็ญ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
นายวีระ ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมา
นายวีระ ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมา
นายวุฒิชัย จันสดี
พนักงานจ้างเหมา
นายวุฒิชัย จันสดี
พนักงานจ้างเหมา
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองการศึกษา
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวมุยรี เลาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวมุยรี เลาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
- ว่าง -
ครู
- ว่าง -
ครู
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา พรหมเมศร์
พนักงานจ้าง
นางวาสนา พรหมเมศร์
พนักงานจ้าง
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
account_box กองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายประวิทย์ เหมือนนามแก้ว
พนักงานเก็บเงิน
นายประวิทย์ เหมือนนามแก้ว
พนักงานเก็บเงิน
นายวิรัช โพธิ์ไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิรัช โพธิ์ไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวขวัญสุดา แย้มเมืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวขวัญสุดา แย้มเมืองไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมนตรี จิตประหยัด
พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี จิตประหยัด
พนักงานจ้างเหมา
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ