เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 460
account_box กองคลัง
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสุนันทา สวัสดิพละ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ลูกจำประจำ
นางสุนันทา สวัสดิพละ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ลูกจำประจำ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
นางสาวจิราพร แผลงศร
พนักงานจ้าง
นางสาวจิราพร แผลงศร
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ