เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 420
account_box กองการศึกษา
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวมุยรี เลาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวมุยรี เลาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
- ว่าง -
ครู
- ว่าง -
ครู
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา พรหมเมศร์
พนักงานจ้าง
นางวาสนา พรหมเมศร์
พนักงานจ้าง
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ