เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 458
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- ว่าง -
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
- ว่าง -
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
จ่าเอกวัจน์พล สีดาสลุง
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกวัจน์พล สีดาสลุง
รองปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ