เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 388
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
นางสาวศิริกาญจน์ เกล็ดจีน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวศิริกาญจน์ เกล็ดจีน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายประวิทย์ นามเหมือนแก้ว
คนงานประจำรถขยะ ลูกจ้างประจำ
นายประวิทย์ นามเหมือนแก้ว
คนงานประจำรถขยะ ลูกจ้างประจำ
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
นางหทัย พุ่มวันเพ็ญ
คนงานประจำรถขยะ
นางหทัย พุ่มวันเพ็ญ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
นายวีระ ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมา
นายวีระ ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมา
นายวุฒิชัย จันสดี
พนักงานจ้างเหมา
นายวุฒิชัย จันสดี
พนักงานจ้างเหมา
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ