เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือประชาชน เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือการรับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองศึกษา | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file เด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file คู่มือการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คู่มือการแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คู่มือการขอใช้น้ำประปาชั่วคราว-ถาวร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 72
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1