ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ภายในกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง